Generelle kjøpsvilkår – Næring

Kjøpsvilkår – Næring

Generelt

Avtaleparter

Selger

Manta5 Norge AS, org. nr. 928 625 605, Rudsvegen 9, 2360 Rudshøgda.

Kjøper

Den enkelte næringsdrivende som kjøper varer og tjenester fra Selger.

Formål og omfang

Selger skal levere til Kjøper de varer/tjenester som bestilles av Kjøper. Kjøpsvilkårene gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene. Der noe ikke er avtaleregulert gjelder kjøpslovens bestemmelser.

Avtaleinngåelse

Avtale inngås ved at Kjøper sender en forespørsel via Selgers nettside eller per epost, og hvorpå Selger presenter et tilbud som Kjøper aksepterer, og Selger bekrefter ved en ordrebekreftelse. Avtalen er bindende for begge parter når Selger har sendt ordrebekreftelse til Kjøper.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet feil i tilbud fra Selger eller i bestillingsløsningen i nettbutikken, herunder bestemmelser om pris, produktegenskaper mv., og dette er rettet opp og formidlet til Kjøper innen rimelig tid etter avtalen er inngått, eller dersom Kjøper innen rimelig tid fra avtaleinngåelsen innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Kjøper oppfordres til å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Dersom det ikke er samsvar mellom ordrebekreftelsen og din bestilling, oppfordres Kjøper til å ta kontakt med kundeservice som angitt på våre nettsider.

Ved kjøp i fysisk butikk anses avtalen som inngått når Kjøper har akseptert tilbudet til Selger gjennom å betale for varen direkte i butikken eller ved å signere ordrebekreftelsen.

Sortiment

Sortimentsomfang

Selgers nettsider, kataloger og lignende som gir oversikt over sortiment er ikke uttømmende, og kan vise varer som ikke lenger finnes eller hvor leveringen er stanset eller forsinket av andre årsaker. Selger innestår ikke for om en vare kan leveres før avtale om kjøp er inngått.

Levering

Kjøpers undersøkelsesplikt før avtaleinngåelse

Selger tar forbehold om feil eller mangler i produktbeskrivelser, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider eller i tilbud til Kjøper. Feil informasjon om produktet gitt av Selger skal ikke utgjøre en mangel og et kontraktsbrudd fra Selgers side, så fremt undersøkelse av produktbeskrivelse eller annen medfølgende produktinformasjon kunne gitt korrekt informasjon før avtaleinngåelse. Ved motstridende informasjon skal Selger straks kontaktes før avtaleinngåelse.

Levering

Dersom det ikke er avtalt leveringstid- eller sted, skal varene sendes til Kjøper på det tidspunkt Selger har angitt i ordrebekreftelsen og til det leveringsstedet som Kjøper har angitt i bestillingen. Levering anses som å ha funnet sted når varen(e) er levert til den fraktfører som påtar seg transport fra avsenderstedet, jfr. Kjøpsloven § 7 (2). Risikoen går over til Kjøper når levering har funnet sted som beskrevet over. Selger er således uten ansvar for skader på varer eller skader som varen måtte forårsake etter at varen er levert til Kjøper/fraktfører.

Mottakskontroll

Kjøper skal straks etter mottak undersøke om varene er i samsvar med bestilling eller om varene for øvrig har feil eller mangler, herunder ved å undersøke varen og eventuelt produktinformasjon som medfølger. Ved motstridende produktinformasjon skal Selger straks kontaktes før varen tas i bruk.

Etter at varen(e) er tatt i bruk kan ikke Kjøper gjøre gjeldende mangler som kunne vært oppdaget ved undersøkelse av varen, samt undersøkelse av produktmagasin eller annen medfølgende produktinformasjon. Dersom Selger har levert produkter som Selger selv har sammenstilt for Kjøper (f.eks. sammensatte og/eller sammenskrudde tilhengerpakker), er Kjøper ansvarlig for å undersøke monteringen og at den er tilfredsstillende. Feil som følge av mangelfull sammenstilling og montering er ikke selgers ansvar.

Reklamasjon

Kjøper skal reklamere over eventuelle feil eller mangler uten ugrunnet opphold etter at Kjøper ble eller burde ha blitt klar over feilen eller mangelen, og senest innen 14 dager etter mottatt vare.

Kjøper må uansett reklamere innen ett år etter leveringstidspunktet. Kjøper mister dermed retten til å påberope seg en mangel etter dette tidspunktet.

Reklamasjoner skal være skriftlige og sendes til Selgers forretningsadresse slik den er angitt i bestillingen. Dersom Kjøper ikke overholder denne fristen taper han sin rett til å gjøre mangelen gjeldende.

Returordning

Varer kan returneres innen 30 dager fra levering dersom Selger har gitt feil informasjon om varens egenskaper når feilinformasjonen ikke var åpenbar for Kjøper før avtaleinngåelse, og feilen må antas å ha hatt innvirkning på kjøpet. Varen må ikke være tatt i bruk og skal være i samme stand som da den ble levert.

For øvrig kan varer ikke returneres uten forhåndsavtale med Selger. Selger er ikke forpliktet til å godkjenne slik retur. Sammen med det returnerte varepartiet, skal det medfølge en returrapport som forklarer årsak til returen og som dokumenterer inngått forhåndsavtale.

Ved godkjent retur av varer/produkter som ikke er åpnet / benyttet, skal Kjøper betale transport til Selgers lager eller annet avtalt sted. Ved feillevering av varer fra Selger, bærer Selger transportomkostninger i forbindelse med retur.

Betalingsbetingelser

Priser

Alle priser som er oppgitt av Selger er eksklusiv frakt og merverdiavgift, med mindre annet fremkommer i kommunikasjon fra Selger. I tilfelle av endring av offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer, uforutsette priser fra leverandører, valutakurser, endring i råvarepriser (LME-verdi), fraktkostnader, toll, importutgifter, forsikringer og andre avgifter, etter at tilbudet er gitt (tilbudsdato) frem til leveringstidspunkter, har Selger rett til å regulere prisene tilsvarende uten varsel. Fakturering skjer til leveransedagens priser.

Fakturering

Med mindre annet fremgår i tilbud fra Selger, skal Selger sende ut faktura ved utsendelse av produktene tilknyttet den enkelte bestilling. Krav på betaling forfaller 30 dager fra fakturadato, med mindre annet fremkommer av tilbud fra Selger.

Forsinket betaling og salgspant

Ved forsinket betaling følges reglene fastsatt i inkassoloven, inkassoforskriften og forsinkelsesrenteloven. Selger har krav på erstatning for direkte tap som følge av manglende betaling. Indirekte tap erstattes bare ved Kjøpers grove uaktsomhet eller forsettlige betalingsmislighold.

Leverte varer forblir Selgers eiendom inntil kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger i sin helhet er betalt. Selger har salgspant i solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger i sin helhet er betalt.

Kontraktsbrudd og følger av kontraktsbrudd

Mangler og forsinkelser

Med forbehold om bestemmelsene om Kjøpers undersøkelsesplikt og forhold som Kjøper har risikoen for, har varen en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav som følger av avtalen mellom Selger og Kjøper.

Kjøper er selv ansvarlig for bruken av varene og at varene er egnet til den bruk Kjøper har forutsatt, og at varene brukes i overenstemmelse med gjeldende lov og forskrift, samt at varene benyttes og vedlikeholdes forsvarlig og i henhold til eventuelle instruksjoner fra Selger eller produsent.

Kjøpers rettigheter ved mangler er begrenset til omlevering eller retting, samt tilbakeholdsrett, heving og erstatning etter bestemmelsene i dette punkt 5. Selger kan kreve å gjennomføre retting eller omlevering. Kjøpers krav ved forsinkelse er begrenset til bestemmelsene om tilbakeholdsrett, heving og erstatning i henhold til dette punkt 5.

Tilbakeholdelsesrett

Ved forsinket levering eller ved mangler, har Kjøper kun rett til å holde tilbake den del av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at Kjøper får sitt krav dekket. Kjøper har ikke motregningsrett i kjøpesummen for varene for andre krav Kjøper hevder å ha mot Selgeren.

Heving ved vesentlig mislighold

Begge parter har rett til å heve kjøpet med skriftlig varsel når den andre part vesentlig misligholder sine forpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt rettet etter skriftlig varsel innen en rimelig frist fastsatt av den part som vil gjøre krav på heving.

Erstatning

Foreligger det forsinkelse eller en mangel ved varen som kan gjøres gjeldende overfor Selger, kan Kjøper kreve erstatning for det direkte tap han lider som følge av mangel ved varen, for så vidt Selger ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring utenfor hans kontroll som nevnt i kjøpsloven § 27. Indirekte tap erstattes ikke.

Selger er ikke ansvarlig for tap som kunne vært avverget ved undersøkelse av varen eller eventuelt tilhørende datablad eller annen informasjon fra produsent eller Selger. Selgers ansvar for krav relatert til levering av varer under denne avtalen, enten det gjelder deliktskrav eller krav i kontrakt, er i alle tilfelle begrenset til 20 % av kjøpesummen for varene i henhold til den enkelte kjøpsordre.

Force Majeure

Dersom Selger er forhindret fra å utføre sine plikter etter avtalen på grunn av en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Selgers kontroll, skal Kjøper varsles om dette så raskt som mulig. Selgers forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Kjøperens motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Forskjellige bestemmelser

Overdragelse

Ingen av partene kan overdra sine rettigheter og plikter knyttet til kjøp av varer/tjenester etter disse generelle salgsbetingelsene til en annen part, med mindre skriftlig samtykke til slik overdragelse innhentes forut for overdragelsen. Selger kan fritt overdra sine rettigheter og plikter knyttet til kjøp av varer/tjenester etter disse Kjøpsvilkårene til annet selskap i samme konsern som Selger. Selger kan fritt overdra sine krav på kjøpesum i forbindelse med factoring eller lignende tjenester.

Lovvalg og verneting

Avtalen mellom partene reguleres av norsk rett. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal eventuelle tvister som relaterer seg til denne avtalen føres for de alminnelige domstoler, med Hedmarken tingrett som verneting.

Din informasjon er trygg hos oss.

Vi er forpliktet til å holde dine personopplysninger konfidensielt.
Vi vil ikke selge, leie eller lease ut dine personopplysninger eller listene våre til tredjeparter, og vi vil ikke gi din personlige informasjon til noen tredjepartsindivider, offentlige organer eller selskap på noe tidspunkt med mindre vi er tvunget til å gjøre det ved lov.

Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev ved å ta direkte kontakt med oss på post@manta5.no eller trykke på “Avmeld” på nyhetsbrev som du mottar fra Manta5 Norge AS.